Wijkplatform Geleen

Info

                           

                                                           

   

 Nieuw plan voor een spooraansluiting naar het zuiden

 

“De Mauritsboog”

 

Beste Bewoners,
Sinds 2002 zijn er plannen ontwikkeld voor een Chemelot spooraansluiting in zuidelijke richting.
Het eerste plan was de aanleg van een spooremplacement met vijf sporen direct langs onze wijk.
Dat plan was erg nadelig voor onze wijk en leidde er toe dat het Wijkplatform Krawinkel werd opgericht.
Het verzet tegen dat plan kreeg daardoor een stem.
De weerstand tegen dat plan werd breed gedragen onder de aandacht gebracht van de politiek en de betrokken bedrijven.
Het vijfsporenplan verdween uiteindelijk in de prullenbak, te duur (35 miljoen) en forse overschrijdingen van de normen voor geluid en veiligheid.
Vervolgens kwam in 2013 het alternatieve plan “Businesspark Geleen” in beeld, een aansluiting ergens tussen Geleen en Sittard.
Dit plan ging 21 miljoen kosten, de bijkomende kosten voor de aanpassing van de overweg Houtmanstraat waren te hoog.
Ook bood dit plan niet de gewenste directe aansluiting naar het zuiden.
Nog steeds moesten de locomotieven heen en weer gereden worden om de locomotief van het noorden naar het zuiden te laten rijden.
Het was dus een halve oplossing.
Het Wijkplatform Krawinkel  had zich ondertussen ingezet om de Gemeenteraad er toe te bewegen een motie aan te nemen waarin uitgesproken werd dat een plan in het gebied nabij Krawinkel niet mocht leiden tot toename van de geluidsbelasting boven de afspraken die in het verleden voor het hele Chemelot gebied waren gemaakt.
Zo kwam de motie 177 tot stand, die nadrukkelijk bevestigt welke grenzen er zijn waar de plannenmakers zich aan te houden hebben.
In Krawinkel zijn twee punten aangewezen: bij de Spoorstraat en de Romaniestraat.
In 2017 kwam een totaal nieuwe oplossing in beeld.
Er was een boogaansluiting mogelijk geworden doordat de sulfafabriek gesloopt zou worden

Daardoor ontstond ruimte om de boogaansluiting te maken.
De “oplossing” die het wijkplatform in 2002 zelf als alternatief had voorgesteld, maar die vanwege plaatsgebrek toen niet uitvoerbaar was.
Met sloop van de sulfaatfabriek kwam die ruimte er wel.
Voor het nieuwe plan voor de aanleg van de “Mauritsboog” werden een aantal verkennende studies verricht om de gevolgen voor onze wijk in kaart te brengen.
De bijgevoegde schets laat zien hoe dit nieuwe plan er uit ziet.
Men verwacht dat het om acht treinen per dag zal gaan.
Op de kaart is de boog met het hekwerk rond het Prorail gedeelte aangegeven.
Harry Geven die sinds 2002 het Wijkplatform Krawinkel als adviseur ondersteunde, stelde namens het Wijkplatform een serie vragen met name over de te verwachten geluidsbelasting nu en in de toekomst.
De antwoorden waren hoopgevend, want alles zou binnen de normen passen.
Samen met wijkplatform Lindenheuvel verzochten wij om een toelichting.
Daar werd op ingegaan: er kwam een overleg tot stand met de projectleider dhr. Slaghek en manager communicatie Chemelot mevr. Op het Veld. 
De “Mauritsboog” lijkt een oplossing te zijn die voor alle partijen aanvaardbaar is.
Ook werd voorgesteld dat er een “Klankbordgroep” werd opgericht waar alle partijen en belanghebbende Wijkplatforms aan kunnen deelnemen.
Dhr. Geven deed tijdens dit eerste overleg ook enkele suggesties om geluid nog verder terug te brengen.
Die suggesties zouden door dhr. Slaghek in de “stuurgroep” waar de politiek en de bedrijven zitting in hebben worden ingebracht.
Dhr. Geven zal het wijkplatform vertegenwoordigen  in de toekomstige klankbordgroep, samen met de leden van de andere Wijkplatforms.
Mochten er nieuwe ontwikkelingen zijn dan worden die hier gemeld.


Heeft u nog vragen,
stuur dan een berichtje of bel naar de Voorzitter van het Wijk Platform Krawinkel
M.J. Vissers (John).
Maanstraat 2
6161 TK Geleen
Tel: 06 - 23 605 603
Mail: mjvissers@home.

 

 

 Geplande activiteiten:

 09-02-2018   School carnaval in de ochtend (onder voorbehoud)
• 13-02-2018   Super Kids middag. Reünie gebouw Wilhelminastraat 1 Geleen Aanvang 15.00 /18.00 uur
• 12-08-2018   Dag van de wijk krawinkel met braderie aanvang 10.00 / ± 23.00 uur
                        Om en nabij het Reünie gebouw Wilhelminastraat 1 Geleen
• 22 + 23         September 2019 het 100 jarig bestaan van het reünie gebouw (onder voorbehoud)
• 30-11-2018  Pieten Disco van 18.00 / 20.00 uur. Reünie gebouw Wilhelminastraat 1 Geleen
• 22-12-2018  Ouderen diner voor 55+ ers, 3 gangen diner met 3 rondes kienen tussen de gerechten door, Reünie gebouw Wilhelminastraat 1 Geleen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

  •